Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

Световен ден за защита на правата на човека – 10 декември 2020. 100 години сътрудничество между световното есперантско движение и ООН

10.12.2020 den na pravata na choveka
БЪЛГАРСКИ / ENGLISH / ESPERANTO

BG:

Послание от Световния есперантски съюз UEA по случай Деня на правата на човека, 10 декември 2020 г.

Точно преди сто години, на 9 декември 1920 г., единадесет държави-членки на Обществото на народите представиха проекторезолюция пред Асамблеята на организацията. Проектът обърна внимание на необходимостта от намиране на практическо решение за справяне с езиковите бариери, които пречат на различните нации, и се позоваха на скорошни експерименти в преподаването на есперанто в училищата. В резултат на това беше поръчан доклад от заместник-генералния секретар Иназо Нитобе, но въпреки благоприятните заключения от доклада в крайна сметка проекторезолюцията не беше приета.

Представянето на тази проекторезолюция обаче сложи началото на връзката между есперантското движение и международните организации. Тази връзка продължава и до днес. Гордеем се с нашата история в отстояването на правата на човека и взаимното разбирателство и с постоянната ни подкрепа за работата на ООН. Ще продължим тези усилия и през следващите години.

Тази година, когато световната общност празнува отново Деня на правата на човека, ООН достигна своята седемдесет и пета годишнина. Общността на ООН се бори с огромни проблеми по света: климатични промени, война, бежанци, неравенства от всякакъв вид и сега глобална пандемия. Никога ООН не се е нуждаела от нашата подкрепа повече, отколкото сега.

Въпреки това старите проблеми, които измъчват международната общност от години, продължават да ни преследват. Един от тях е неспособността да се постигне взаимното разбирателство, необходимо за справяне с многото трудности по света, и да се приложат решенията, предоставени ни от учени и философи. Втори проблем е неуспехът ни да въвлечем обикновените хора по света в този световен диалог. Ние вярваме, че Организацията на обединените нации се нуждае от по-ориентирана към бъдещето езикова политика, която има за цел да разшири и обогати световния диалог и да даде на хората по света гласовете, които заслужават.

Като говорещи есперанто, участващи в глобална мрежа от хора, които използват общ език, който е лесен за научаване и използване, ние вярваме, че разширената роля на есперанто в световните дела би помогнала да се даде глас на хората. По повод този Ден на ООН 2020, ние приветстваме инициативите, вече предприети в ЮНЕСКО и другаде за по-широко използване на есперанто, и призоваваме всички хора с добра воля да направят същото. Езиците целят както говорене, така и слушане: ООН трябва да слуша гласовете на обикновените граждани на света.

На първо място ние призоваваме всички хора, и особено говорещите международния език есперанто, да подкрепят работата на ООН и да помогнат на тази световна организация да изгради онзи по-безопасен, равноправен и спокоен свят, който ни е необходим за оцеляването на човечеството. Всички ние имаме право да говорим и да бъдем изслушвани – заедно с отговорността да направим света по-добър дом за всички нас.


ENGLISH:

Message of the Universal Esperanto Association on the occasion of Human Rights Day, 10 December 2020

Exactly one hundred years ago, on December 9, 1920, eleven member-states of the League of Nations presented a draft resolution to that organization’s Assembly drawing attention to the need for a practical remedy to the linguistic obstacles facing the various nations and referring to recent experiments with the teaching of Esperanto in schools. A report was accordingly commissioned from the deputy secretary-general, Inazo Nitobe, but, despite that report’s favourable conclusions, the draft resolution was ultimately rejected.

However, the presentation of that draft resolution began the association between the Esperanto movement and international organizations. The connection continues down to today. We are proud of our record of support for international human rights and understanding and for the work of the United Nations. We look forward to continuing our efforts in the coming years.

This year, as the global community once again celebrates Human Rights Day, the United Nations has reached its seventy-fifth anniversary. The UN community is grappling with massive problems around the world: climate change, war, refugees, inequalities of all kinds, and, now, a global pandemic. Never has the UN needed our support more than it does now.

Yet the old problems, which have plagued the international community for years, continue to haunt us. One of them is an inability to achieve the mutual understanding that is needed to confront the world’s many difficulties and to apply the solutions that scientists and philosophers make available to us. A second is a failure to draw the ordinary people across the world into that global dialogue. We believe that the United Nations needs a more forward-looking language policy, designed to enlarge and enrich world dialogue, and to give to the peoples of the world the voices that are their human right.

As speakers of Esperanto, part of a worldwide network of individuals using a common language that is easy to learn and use, we believe that an expanded role for Esperanto in world affairs would help give the peoples a voice.  On this Human Rights Day 2020, we welcome the efforts already underway in UNESCO and elsewhere to make greater use of Esperanto and we call on all people of goodwill to do the same. Languages are for both speaking and listening: the UN must listen to the voices of the ordinary citizens of the world.

Above all, we call on all people everywhere, and particularly speakers of the International Language Esperanto, to support the work of the United Nations and to help that world body build the safe, equitable and peaceful world that we all need for the survival of humankind. We all have a right to speak and a right to be listened to – along with the responsibility to make the world a better home for us all.


ESPERANTO:

Mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Tago de Homaj Rajtoj, 10 decembro 2020

Antaŭ precize cent jaroj, la 9-an de decembro 1920, dek unu membraj ŝtatoj de la Ligo de Nacioj prezentis projekton de rezolucio al ties Asembleo. La projekto atentigis pri la bezono de praktika solvo al la lingvaj obstakloj kiuj malhelpis la diversajn naciojn, kaj aludis lastatempajn eksperimentojn pri instruado de Esperanto en lernejoj. Rezulte, oni komisiis raporton de la vica ĝenerala sekretario, Inazo Nitobe, sed, spite la favorajn konkludojn de la raporto, oni fine malakceptis la rezolucion.

La prezento de tiu projekto de rezolucio tamen komencis la ligon inter la Esperanto-movado kaj internaciaj organizoj. Tiu asociiĝo daŭras ĝis hodiaŭ. Ni fieras pri nia historio de subtenado de homaj rajtoj kaj interkompreniĝo kaj nia daŭra apogado de la laboro de Unuiĝintaj Nacioj. Ni antaŭĝuas daŭrigon de tiuj klopodoj en venontaj jaroj.

En la nuna jaro, dum la tutmonda komunumo denove festas la Homrajtan Tagon, Unuiĝintaj Nacioj jam atingis sian sepdekkvinan datrevenon. La komunumo de UN luktas kun grandegaj problemopj ĉirkaŭ la mondo: klimatŝanĝiĝo, milito, rifuĝintoj, ĉiuspecaj malegalecoj, kaj, nun, tutplaneda pandemio. Neniam UN pli forte bezonis nian helpon ol ĝi tion bezonas nun.

Tamen la malnovaj problemoj, kiuj plagumas la internacian komunumon jam de jaroj, daŭre hantas nin. Unu el ili estas nekapablo atingi la reciprokan interkompreniĝon bezonatan por fronti la multajn malfacilaĵojn de la mondo kaj apliki la solvojn disponigatajn al ni de sciencistoj kaj filozofoj. Dua problemo estas nia malsukceso altiri la ordinarajn homojn de la mondo en tiun mondan dialogon. Ni kredas, ke Unuiĝintaj Nacioj bezonas pli perspektivan lingvan politikon, kiu celu larĝigi kaj riĉigi mondan dialogadon kaj doni al la popoloj de la mondo la voĉojn, kiujn ili rajtas.

Kiel parolantoj de Esperanto, partoprenantaj tutmondan reton de individuoj kiuj uzas komunan lingvon facile lerneblan kaj utiligeblan, ni kredas ke plivastigita rolo por Esperanto en mondaj aferoj helpus doni voĉon al la popoloj. Okaze de tiu ĉi Tago de Unuiĝintaj Nacioj 2020, ni aprobe agnoskas la iniciatojn jam faratajn en Unesko kaj aliloke por pli multe uzi Esperanton kaj ni alvokas al ĉiuj homoj de bona volo fari samon. Lingvoj celas kaj paroladon kaj aŭskultadon: UN devas aŭskulti la voĉojn de la ordinaraj civitanoj de la mondo.

Kaj ĉefe, n alvokas al ĉiuj homoj ĉie, kaj precipe al parolantoj de la Internacia Lingvo Esperanto, ke ili subtenu la laboron de Unuiĝintaj Nacioj kaj helpu tiun mondan organizon por konstrui tiun pli sekuran, egalecan kaj pacan mondon kiun ni bezonas por pludaŭro de la homaro. Ni ĉiuj havas rajton paroli kaj rajton esti aŭskultataj – kune kun respondeco igi la mondon pli bona hejmo por ni ĉiuj.

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>