Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

Световен ден за правата на човека – 10 декември 2021

10.12.2021-den-na-pravata-na-choveka

БЪЛГАРСКИ / ESPERANTO

BG:

Послание от Световния есперантски съюз UEA до ООН по повод Деня правата на човека, 10 декември 2021 г.

Световният есперантски съюз (UEA) поздравява Организацията на обединените нации по случай Деня на правата на човека 2021 г. Този ден чества приемането на Всеобщата декларация за правата на човека от ООН на 10 декември 1948 г.

Хектор Ходлер основава Световния есперантски съюз през 1908 г. и човешките права са част от програмата на UEA от самото начало: Ходлер силно вярва в толерантността, равенството (включително равенството между половете) и мирните отношения между нациите. Той смята, че есперанто е инструмент за реализиране на тези идеали.

Зачитането на правата на човека официално е включено в основните принципи на Световния есперантски съюз. На първия си конгрес след Втората световна война в Берн през юли-август 1947 г. организацията приема резолюция, в която се посочва, че зачитането на правата на човека е основно условие за работата й. Ето защо една година по-късно UEA приветства с ентусиазъм новината, че Всеобщата декларация е приета.

Зачитането на правата на човека остава като основно условие за работата на UEA. Асоциацията отбелязва вниманието към правата на човека в неотдавнашния план за бъдещето, „Нашият общ дневен ред“, от генералния секретар Антониу Гутериш, който призовава за „обновен социален договор, закотвен в правата на човека“. В същия дух генералният секретар заявява, че „хората искат да бъдат чути и да участват в решенията, които ги засягат“. Те могат да упражнят правото си да бъдат изслушани само ако Организацията на обединените нации слуша на техните езици и само ако ООН изследва всички езикови ресурси, включително международния език Есперанто, в търсенето на автентична и съществена двупосочна комуникация.

Твърде много глобална комуникация идва отгоре надолу. Ние трябва, в духа на Хектор Ходлер и на днешното есперантско движение, да уважаваме онази част от Всеобщата декларация за правата на човека, която изисква езиково равенство. Есперантското движение, модел на международно гражданско общество, не е обвързано с никое правителство и не е подчинено на политическия дневен ред на нито една страна. То обхваща целия свят, с говорещи езика в повечето страни.

Нашата организация ще продължи сътрудничеството си с Организацията на обединените нации и с всички хора с добра воля, за да създаде тази атмосфера на доверие и зачитане на правата на човека, от която целият свят толкова силно се нуждае и желае.

10.12.2021-den-na-pravata-na-choveka-bg


ESPERANTO:

Mesaĝo de UEA okaze de la Tago de Homaj Rajtoj, 10 decembro 2021
[Mesaĝo sendita al UN]

Universala Esperanto-Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn okaze de la Tago de Homaj Rajtoj 2021. Homrajta Tago festas la akcepton de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj fare de Unuiĝintaj Nacioj la 10-an de decembro 1948.

Kiam Hector Hodler fondis Universalan Esperanto-Asocion en 1908, homaj rajtoj formis parton de la internaciista tagordo de la Asocio ekde la komenco: Hodler forte kredis je toleremo, egaleco (inkluzive de genra egaleco) kaj pacaj rilatoj inter nacioj. Li konsideris Esperanton ilo por realigi tiujn idealojn.

Respekto de homaj rajtoj estis formale inkluzivita en la bazajn principojn de Universala Esperanto-Asocio kiam, en sia unua kongreso post la Dua Mondmilito, en Berno en julio-aŭgusto 1947, ĝi aprobis rezolucion kiu deklaris, ke respekto de homaj rajtoj estas esenca kondiĉo por la laboro de la Asocio. Sekve, unu jaron poste, ĝi entuziasme bonvenigis la novaĵon, ke akceptiĝis la Universala Deklaracio.

Respekto de homaj rajtoj daŭras kiel fundamenta kondiĉo de la laboro de UEA. La Asocio favore notas la atenton al homaj rajtoj en la lastatempa plano por la estonteco, Our Common Agenda (Nia Komuna Tagordo), de Ĝenerala Sekretario António Guterres, kiu alvokas al “renovigita socia kontrakto ankrita en homaj rajtoj.” Laŭ la sama spirito la Ĝenerala Sekretario deklaras, ke “homoj deziras esti aŭdataj kaj partopreni en decidoj, kiuj koncernas ilin.” Ili povas utiligi la rajton esti aŭdata nur se Unuiĝintaj Nacioj aŭskultos en iliaj lingvoj, kaj nur se UN esploros ĉiujn lingvajn rimedojn, inkluzive de la Internacia Lingvo, en la serĉado de aŭtentika kaj substanca dudirekta komunikado.

Tro multa tutmonda komunikado venas de supre suben. Ni devas, en la spirito de Hector Hodler kaj de la hodiaŭa movado por Esperanto, respekti tiun parton de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, kiu postulas lingvan egalecon. La Esperanto-movado, modelo de internacia civila socio, estas ligita al neniu registaro, subigita al la politika tagordo de neniu lando, kaj kovras la tutan mondon, kun parolantoj en la plejparto de la landoj de la mondo. Nia Asocio daŭrigos sian kunlaboron kun Unuiĝintaj Nacioj kaj kun ĉiuj homoj de bona volo por krei tiun etoson de konfido kaj de respekto por homaj rajtoj, kiun la tuta mondo tiel forte deziras kaj bezonas.

10.12.2021-den-na-pravata-na-choveka-eo-homrajta-tago

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>